O nama

Pričaj.net je informativni portal koji želi da omogući dostupnost korisnih informacija i doprinese podizanju nivoa svijesti i znanja kod mladih ljudi i ostalih građana o kretanjima i aktivnostima iz oblasti kulture, nauke, sporta, privrede i politike na području Bosne i Hercegovine.

%d bloggers like this: