Određen broj lica sa području Unsko-sanskog kantona proveo je dio radnog vijeka u Republici Austriji, gdje su ostvarili određen period staža osiguranja koji je kraći od 15 godina koliko je neophodno staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju u Republici Austriji. Ta licu su nakon toga uzela učešće u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18. septembra 1991. godine, do 23. decembra, 1995. godine, i shodno propisima koji su se na njih odnosili, ostvarili penzijski staž, kao poseban staž u dvostrukom trajanju, te na osnovu tog posebnog staža ostvarila i pravo na penziju, shodno važećem zakonodavstvu.

Međutim, problem kod ovih lica nastaje kada pokušaju ostvariti penziju na osnovu ostvarenog staža osiguranja u Republici Austriji, gdje su neki od njih proveli po 12, 13 ili 14 godina u stažu osiguranja, jer Republika Austrija ne priznaje poseban staž koja su ova lica ostvarila u skladu s našim propisima, s obzirom da za period posebnog staža nisu uplaćeni doprinosi, pa samim tim se isti ne može ni smatrati stažom osiguranja. Kako bi navedenim licima, ukoliko smatraju da je to u njihovom interesu, omogućio uplatu doprinosa za period posebnog staža po tada važećim stopama da bi oni zatim na takav način ostvarili i staž osiguranja za isti period, Mirsad Topčagić, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, uložio je amandman na Prijedlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Bosne i Hercegovine.

Amandman 1: U članu 37. Prijedloga Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iza riječi: „nosioca osiguranja“ dodaje se zarez i riječi: „osim ako su za period posebnog staža uplaćeni doprinosi od strane nosioca tog prava shodno odredbama člana 128. stav 3. ovog zakona, u kom slučaju će poseban staž činiti staž osiguranja“.

Amandman 2: U članu 128. Prijedloga Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: „Licima kojima je poseban staž uračunat u penzijski staž, mogu ukoliko je to u njihovom interesu, izvršiti uplatu doprinosa za period posebnog staža, a prema stopama koje su važile u vrijeme kada je poseban staž ostvaren.

Korist od usvajanja amandman bila bi dvostruka, kako za Federaciju BiH, tako i za lica koja su ostvarila penzijski staž, odnosno staž osiguranja u Republici Austriji. Federacija BiH, odnosno Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja ostvario bi sredstva od uplate doprinosa od strane ovih lica, a ista bi bila u mogućnosti ostvariti i pravo na penziju u Republici Austriji za period ostvarenog staža osiguranja, jer bi u tom slučaju imali sveukupno ostvarenog staža osiguranja u Republici Austriji i Bosni i Hercegovini preko 15 godina, koliko je neophodno za ostvarivanje ovog prava.

U nastavku vam prilažemo i stenogram obraćanja zastupnika Mirsada Topčagića (A SDA) povodom toga u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH:

– Gospodine predsjedavajući i ostali prisutni, sve skupa vas pozdravljam. Ja bih želio ukratko da malo pokušam objasniti uložene amandmane na Prijedlog zakona PIO. Ova dva amandmana su usmjerena ka tome da se licima koja su ostvarila poseban staž i kojima je taj staž uračunat u penzijski staž mogu, ukoliko je to u njihovom interesu, da izvrše uplatu doprinosa za period posebnog staža, a prema stopama koje su važile u vrijeme kada je taj poseban staž ostvaren. Dakle, radi se o posebnom stažu kojeg su ostvarila lica koja su bila angažirana kao pripadnici Oružanih snaga koje su bile angažirane u pripremi i odbrani Republike BiH. Dakle, od pripadnika Armije RBIH, policijskih snaga i HVO-a. Mi znamo da je obaveznik uplate doprinosa pa i doprinosa za PIO poslodavac, međutim, u ovom Zakonu u članu 128., predviđa se mogućnost da u određenim situacijama i sam osiguranik može uplatiti za sebe te doprinose. Kada su u pitanju ovi amandmani, želio bih upoznati ovaj Parlament da određen broj lica prvenstveno sa Unsko-sanskog kantona, a ja vjerujem da takvih lica ima i na područjima drugih kantona, proveo je dio svog radnog vijeka u Republici Austriji i tamo ostvario određen period staža osiguranja koji je kraći od 15 godina koliko je neophodno po Zakonu Republike Austrije da bi neko lice ostvarilo pravo na starosnu penziju. Ta lica su napustala svoja radna mjesta u Republici Austriji i svu udobnost života u zapadnoj Evropi, te došli u BiH i priključili se odbrani svoje domovine. Nakon završetka ratnih dejstava ti ljudi više nisu bili sposobni za nikakav rad nego su morali pronaći rješenje kroz Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica član 31., a i b., koji je dao mogućnost da se mogu penzionisati kroz invalidsku penziju. Ja se nadam da će Vlada imati razumijevanja za ove amandmane i da će olakšati ovoj kategoriji građana koji su ostvarili značajan period staža osiguranja u Republici Austriji, jer u ovom slučaju državu ništa ne košta, čak šta više država ima benefite. – između ostalog je kazao u svom obrazloženju zastupnik Mirsad Topčagić

Na kraju treba istaći kako, uprkos višestrukoj koristi koju bi njihovo usvajanje donijelo kako državi tako i pojedincima, predložene amandmane Vlada nije prihvatila. Neusvajanjem ovih amandmana nanesena je ogromna šteta desetinama građana od kojih velika većina živi u Unsko-sanskom kantonu. Gospodin Topčagić je učinio što je bilo u njegovoj moći, a sarajevski političari su još jednom pokazali da ih Krajina i Krajišnici ne interesuju i da se sva njihova politika svodi na dobro poznatu krilaticu „od Sebilja do Marin dvora“