Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Ismet Kurić i Mirsad Topčagić, uputili su Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH nekoliko vrlo interesantnih i hvale vrijednih amandmana na Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2018. godinu.

Evo njihovih prijedloga, nakon kojih ćemo detaljno objasniti zbog čega su predloženi i u koje svrhe.

– Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine za iznos od 1.000.000,00 KM (sa predviđenih 7.262.997,00 KM umanjiti na 6.262.997,00 KM);
– 8216 lzdaci za tekuće održavanje za iznos od 1,500.000,00 KM (sa predviđenih 5.429.658.00 KM) umanjiti na 3.992.658.00 KM); 

–  6I39 ugovorene i druge posebne usluge za iznos od 2.500.000,00 KM (sa predviđenih
12.918.669,00 KM umanjiti na 10.418.669,00 KM);
–  6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPCINE za
iznos od 10.000.000,00 km (sa predviđenih 18.000.000,00 km umanjiti na 8.000.000,00
km);
–  6144 Subvencije javnim preduzećima – Transfer Zeljeznicama F BiH za iznos od
–  6.000.000,00 KM (sa predviđenih 22.000.000,00 KM umanjiti na 16.000.00);
–  6144 Subvencije javnim preduzećima – Poseban namjenski transakcijski račun za
uplatu tak;re za uspostavljanje rezcn'i naflnih derivata za iznos od 1.500.000,00 KM (sa
predviđenih 10.500.000,00 KM umanjiti na 9.000.000,00 KM);
– 6145 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za iznos od 4.075.698.00 KM umanjiti na 5.000.000.00 km);
–  6148 Drugi tekuci rashodi – lzvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju za iznos
od 5.000.000,00 KM (sa predviđenih 10.000.000t00 km umanjiti na 5.000.000,00 km);
6l55 Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Finansiranje
razvojnih projekata u Federaciji BiH za privatna preduzeća iz oblasti namjenske
industrije za iznos 1.000.000,00 km (sa predviđenih 1.000.000,00 KM umanjiti na 0.00
KM).

Neumanjivati sredstva za poljoprivredu

–  Imajući u vidu da su sredstva za podsticaje u poljoprivredi u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu iznosila 65.700.000,00 KM, a da su za ovu godinu navedena sredstva planirana u iznosu od –  58.200.000,00 KM, smatramo da bi ovim, drastičnim smanjenjem iznosa podsticajnih sredstava naša poljoprivredna proizvodnja bila ugrožena. Iako Zakon o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Federacije BiH propisuje da novčana sredstva za podršku u poljoprivredi treba da iznose od 3 do 6 % budžetskih prihoda i primitaka u tekućoj budžetskoj godini, svjedoci smo da se ova sredstva ne planiraju u minimalnom zakonskom iznosu za ove namjene, čime se negativno utječe na djelatnost poljoprivrednih proizvođača sa područja Federacije BiH.
Shodno navcdenom, srnatramo svrsishodnim da se sredstva za poticaje u poljoprivredi u Budžetu Federacije BiH za 2018. godinu predvide u iznosu od 90.775.698.00 km, te da se na taj način konačno ispoštuju odredbe naprijed navedenog zakona, a što je svakako i u skladu sa zaključkom Odbora za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH broj: 01/24-02-2274/17 od 28.12.2017. godine. – kaže Ismet Kurić, zastupnik u Parlamentu FBiH

1.000.000.00 KM za Osnovnu školu “Cazin 1” 

Drugi amandman kojeg su predložili zastupnici Topčagić i Kurić tiče se podrške projektu izgradnje nove zgrade osnovne škole u Cazinu. U ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima dodati novu stavku Transfer za izgradnju školskog objekta Osnovne škole “Cazin 1” – Općina Cazina u iznosu od 1.000.000.00 KM. Sredstva obezbjediti umanjenjem planiranog iznosa od 11.706.217.00 KM sa ekonomskog koda 6134 Nabavka materijala i sitnog inventara za iznos od 1.000.000.00 KM.

Na području Općine Cazin koja je ujedno i najmnogoljudnija općina na području Unsko-sanskog kantona, djeluje 16 obrazovnih ustanova, od kojih je 11 centralnih osnovnih škola, te još 24 područne škole. Većina školskih objekata je izgrađea 70- godina a neki i mnogo ranije, tako da njihovo stanje uglavnom nije na zadovoljavajućem nivou. Kada je u pitanju JU Osnovna škola “Cazin 1” ista djeluje na području tri mjesne zajednice i pohađa je skoro 900 učenika. Centralna škola sastoji se od dvije školske zgrade i sportske dvorane sa dvorištem. Postojeći objekti su izgrađeni 1957. godine (čvrsti objekat), odnosno 1969. godine (montažni objekat) koji su dotrajali, te kao takvi su odavno neuslovni za normalno obavljanje nastave. Čak što više, navedeni objekti predstavljaju opasnost za učenike, nastavno osoblje i školsku imovinu.

–  Općina Cazin je putem Općinskog vijeća dala saglasnost za izgradnju novog objekta škole na općinskom zemljištu, bez naknade, a u ukupnoj površini od 8931 m2 čija je tržišna vrijednost oko 1.5 milion km. Pored toga Općina u Budžetu za 2017. godinu predvidjela je izbos od 400.000.00 km a Vlada USK-a odobrila je iznos od 1.000.000.00 km za realizaciju ovog projekta. U slučaju usvajanja ovog amandmana u iznosu od 1.000.000.00 km zatvoriće se finansijska konstrukcija za izgradnju ovog školskog objekta. –  kaže Mirsad Topčagić, zatupnik u Parlamentu FBIH

Veća podrška Nacionalnom parku Una

U trećem amandmanu zastupnici Topčagić i Kurić su tražili veća sredstva za rad JP Nacionalni park Una. U ekonomskom kodu 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima stavku Transfer za NP “Una” povećati na iznos od 1.500.000.00 KM. Sredstva obezbjediti umanjenjem planiranog iznosa od 3.100.000.00 KM sa ekonomskog koda 6141 Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fonsovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za iznos od 1.000.000.00 KM.

Nakon proglašenja Zakona o Nacionalnom parku “Una” 2008. godine, osnovano je Javno preduzeće Nacionalno park “Una” d.o.o. kao upravitelj područjem a prve Zakonom propisane aktivnosti vezane za zaštitu i svaku drugu uspostavu područja počele su polovinom 2011. godine, kada je započet proces uspostavljanja uprave i privremene nadzorničke službe preduzeća. U proteklom periodu JP Nacionalno park “Una” je pretežno finansiran iz budžeta Federacije BiH u iznosu od 500.000 km na godišnjem nivou.

–  Iako je planskim dokumentima poput Studije izvodljivosti i Plana upravljanja za Nacionalni park “Una” u cilju ostvarenja planiranog predviđena znantno veća finansijska podrška na godišnjem nivou (2.000.000 KM), zbog teške finansijske situacije u zemlji, Osnivač (Vlada FBIH) je procjenila da će se JP NP UNa podržati u gore navedenom iznosu tj. 500.000 KM. Ovim želimo istaknuti kako su potrebna jača ulaganja od strane Osnivača kako bi u ovom presudnom i osjetljivom trenutko razvoja NP-a mogli biti u razini modernih europskih zaštićenih područja i na taj način pored primarne zadaće zaštite područja, kroz razbe poticaje dati podršku lokalnom stanovništvu koje u cjelosti čini povratničku populaciju, kao nezaobilaznom faktoru u uspostavi Parka, ne samo u smislu razvoja turističke djelatnosti, već i njegove zaštite koja se ogleda u intenzivnom uključivanju lokalnog stanovništva kroz građenje svijesti o potrebi zaštite, pomoći upravitelju pri uspostavi područja kroz razne aktivnosti i na taj način opće dobrobiti za ovo područje i širu regiju. Uzimajući u obzir navedeno, vjerujem da će Parlament Federacije BiH iznaći mogućnosti da se ovo javno preduzeće finansijski podrži Budžetom za 2018. godinu u iznosu od 1.500.000.00 km. – kaže Ismet Kurić, zastupnik u Parlamentu FBiH