Borba protiv korupcije u bilo kojoj drugoj zemlji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, treba prvenstveno da bude u interesu naroda te zemlje, a ne zato što to zahtijevaju Evropska unija, GRECO, Vijeće Evrope, Međunarodni monetarni fond ili neko drugi. To je, u razgovoru za Fenu, kazao izvršni sekretar Grupe zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) Gianluca Esposito, koji je govorio o problemu korupcije u BiH, zakonskom okviru u našoj zemlji te o tome kako unaprijediti borbu protiv ove pošasti koja je prepreka ekonomskom napretku i razvoju demokratskog društva.

On ističe da nije važno da li je BiH više ili manje korumpirana od drugih zemalja već je bitno to da, ne poredeći se s drugim državama, ima uspostavljen sopstveni okvir kojim je moguće spriječiti i boriti se protiv korupcije na učinkovit način.

Da bi to slikovitije pojasnio, poslužio se metaforom.

– Ako imate trkača u utrci na 100 metara, taj trkač ne gleda iza sebe gdje su ostali trkači već gleda ispred sebe i takmiči se sam sa sobom – kazao je Esposito.

Govoreći o javnim nabavkama, u kojima je korupcija u BiH najprisutnija, istakao je da je za borbu protiv korupcije u toj oblasti ključna transparentnost.

– Kada imate transparentan proces u kojem svi mogu da vide i znaju za šta se natječu te kada javnost vidi koje su sume novca u pitanju, onda se vjerovatnoća da će doći do korupcije smanjuje – rekao je.

Po njegovom mišljenju, ovaj preventivni aspekt koji se postiže transparentnošću možda je i važniji od represivnog aspekta borbe protiv korupcije.

– Kada se korupcija “uhvati na djelu” i kada to pređe u sistem krivičnog pravosuđa, onda se već izgubio preventivni učinak, i u izvjesnom smislu, već je prekasno – smatra izvršni direktor GRECO-a.

Također, ukazao je na još jedan bitan element u pogledu javnih nabavki, a to su elektronske, odnosno e-nabavke.

– Na taj način se izbjegava favoriziranje koje je moguće kada su stvari još uvijek “na papiru”, jer kod e-nabavki se radi o kompjuterski objektivnom procesu koji smanjuje mogućnost da će doći do pojave korupcije – pojasnio je.

Ocjena Esposita je da je zakonski okvir u BiH dobar, prilično usklađen sa međunarodnim standardima, ali da ga je potrebno unaprijediti. Kako je rekao, učinjeni su pomaci, reforma krivičnog zakona ide u pravom smjeru, ali još uvijek postoje nedostaci u vezi sa korupcijom u privatnom sektoru.

Također, napomenuo je da je i novousvojeni Zakon o finansiranju političkih stranaka iz 2016. godine u velikoj mjeri usklađen sa međunarodnim standardima, iako su potrebne neke dorade, pogotovo u vezi sa korištenjem bankovnog sistema za finansiranje političkih stranaka i kandidata.

Osim toga, dodao je, potrebne su i druge reforme kao što je reforma sistema za integritet članova Parlamentarne skupštine te sudija i tužilaca.

– U pogledu članova Parlamenta, područje gdje bih volio da vidim više napretka je pitanje sukoba interesa – kazao je, uz konstataciju da zakon jeste usvojen, ali da je potrebno provesti reformu koja će osigurati dobar sistem monitoringa nad provedbom tog zakona.

Esposito napominje da, trenutno, komisija za pitanje sukoba interesa, koja je uspostavljena zakonom, nema ovlasti i nezavisnost koji su potrebni da bi bila učinkovit mehanizam za rješavanje problema sukoba interesa u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Kada je riječ o sudijama i pravosuđu, mišljenja je da još uvijek postoji problem velikog zaostatka predmeta, kao i problem određivanja prioriteta u upravljanju predmetima koji se nalaze pred sudovima. To, naglasio je, dovodi do nedostatka povjerenja građana u pravosudni sistem.

Za uspostavljanje Viskog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) izvršni direktor GRECO-a kaže da je bilo i da je još uvijek pozitivan aspekt, međutim, mišljenja je da je VSTV-u potrebno obezbijediti resurse i nezavisnost da može ispravno raditi svoj posao. Osim toga, smatra da je potrebno unaprijediti sistem za provjeru Deklaracije o imovini sudija.

– Sve nabrojane stvari su preventivne i ne postoje da bi nametnule sankcije već da bi rješavale situacije koje još uvijek nisu postale korupcija, ali, ako se s njima ne bude upravljalo na pravi način, mogu postati predmetom korupcije – upozorio je.

Ukratko, konstatovao je da ono što je još uvijek potrebno jesu određene zakonske reforme, ali da je od toga važnija implementacija zakona.

– Građani još uvijek ne vide rezultate zakona, jer zakoni su papiri, a tek se njihovom implementacijom mogu postići rezultati i vratiti povjerenje građana u državni sistem – naglasio je Esposito.

Izvršni sekretar je izrazio snažno uvjerenje da u svakom društvu postoji grupa ljudi koja je spremna suprotstaviti se korupciji i boriti protiv nje u javnom interesu te da i BiH u tom slučaju nije izuzetak.

– U Evropi i izvan nje, među građanima postoji veoma nizak nivo tolerancije za pojavu korupcije, a vjerujem da to važi i za BiH. Ljudima je sve više dosta korupcije, ne samo u smislu krivičnog zakona već u smislu svega što je nečasno, neiskreno i neetično u javnom životu – kazao je.

Također, istakao je da bezuslovno vjeruje u demokratiju te da će građani, kada su na vlasti političari koji ne rade u javnom interesu, glasati za druge i izabrati bolje.

– Optimista sam, ne samo u slučaju BiH već cijele Evrope – dodao je.

 

Osvrnuvši se na preporuke GRECO-a kazao je da je ovo tijelo Vijeća Evrope izdalo veoma konkretne i precizne preporuke te da se raduje njihovoj implementaciji u narednim mjesecima, jer, kako je rekao, u interesu je svih ljudi u BiH da se uspostavi politički sistem koji će imati sredstva da spriječi korupciju.

– Lideri moraju da vode tako što će biti primjer drugima. Zbog toga smo se u ovoj rundi evaluacije fokusirali na članove parlamenta, političare, sudije i tužioce. U slijedećoj rundi planiramo da se fokusiramo na najviše političke predstavnike i policiju – najavio je.

Napomenuo je da će uvažavanje preporuka sigurno biti pozitivno u kontekstu odnosa BiH sa EU, jer izvještaji i evaluacije GRECO-a i ostalih organizacija imaju uticaj na odnose BiH sa međunarodnim partnerima.

Međutim, zaključak izvršnog direktora GRECO-a je da je to samo dodatna vrijednost te da je ono što je najvažnije – provođenje reformi tako da budu u najboljem interesu građana BiH.

/fena