Na 81. sjednici Vlade USK, koja je održana 08. juna, raspravljalo se i o dokumentu „Smjernice ekonomske i fiskalne politike USK za period 2018.-2020.” Dokument je usvojen i služit će kao snova za projekciju prihoda i rashoda za pripremu Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu.

“Ovaj dokument odražava uticaj svih aktuelnih procesa iz okruženja, sa aspekta mogućih implikacija na fiskalni kapacitet Unsko-sanskog kantona, kao i da poboljša koordinaciju Vlade kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova na priprem i budžeta za narednu godinu. Tako Smjemice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona definišu budžetski okvir za srednjoročni period ( 2018. – 2020.) godine i sadrže: Strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona, osnovne makroekonomske pokazatelje Federacije BiH i Unsko-sanskog kantona, osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantaona, pretpostavke društvenog i privrednog razoja za budžetsku i za naredne dvije godine, procjenu prihoda budžeta i predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljenja javnim dugom.”, obrazložila je ministrica finansija Zlatka Šepić.

Sve planove sadržane u dokumentu ekonomskih smjernica opterećuje i dug koji je 31. decembra 2016. iznosio skoro 75 miliona, a koji je nastajao u posljednjih 10 godina. Prema zakonu nastali dugovi bi trebao biti sanirani u roku od 5 godina od nastanka, ali još uvijek ne postoji plan vraćanja.

Kada je u pitanju ovogodišnji budžet za koji je već najavljen rebalans, već se može najaviti teška godina za USK. Najveći problem predstavlja smanjen priliv od 8 miliona maraka iz federalnog budžeta što će direktno utjecati na isplate obaveza prema socijalnim kategorijama za koje je potrebo oko 7 miliona KM.